MENU

Grupa kapitałowa:

 

Struktura grupy kapitałowej Mera S.A.

 

Struktura grupy kapitałowej Mera S.A.


 
Wyniki finansowe grupy kapitałowej Mera S.A.

 

 2014 rok2015 rok2016 rok2017 rok2018 rok
Przychody 53 991 44 418 46,574 40 513 27 583
Zysk netto 1 996 1 570 1 481 1 543 776Struktura kapitału zakładowego

 

Kapitał zakładowy spółki MERA SA składa się z 10.092.500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego:

SeriaLiczbaRodzaj akcjiUdział w kapitale zakładowymUwagi
A1 5.047.500 imienne uprzywilejowane co do głosu (2 do 1) 50,01% nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym
A2 1.362.500 zwykłe na okaziciela 13,50% dopuszczone do obrotu na NC
B 935.000 zwykłe na okaziciela 9,27% dopuszczone do obrotu na NC
C 2.747.500 zwykłe na okaziciela 27,22% dopuszczone do obrotu na NC

 

Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 15.140.000 głosów.

 

Główni Akcjonariusze. Struktura akcjonariatu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.

 

 Liczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitaleUdział w głosach
Edward Traka 5 047 500 10 095 000 50,01% 66,68%
Joanna Traka 1 446 003 1 446 003 14,33% 9,55%
Pozostali 3 598 997 3 598 997 35,66% 23,77%
SUMA 10 092 500 15 140 000 100% 100%