MENU

Grupa kapitałowa:

 

Struktura grupy kapitałowej Mera S.A.Wyniki finansowe grupy kapitałowej Mera S.A. (w tysiącach złotych)
 2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok2014 rok2015 rok
Przychody 30 730 42 832 42 324 53 847 53 991 44 418
Zysk netto 4 066 2 636 3 304 2 315 1 996 1 570Struktura kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej Mera składa się z 10.092.500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego:

SeriaLiczbaRodzaj akcjiUdział w kapitale zakładowymUwagi
A1 5.047.500 imienne uprzywilejowane co do głosu (2 do 1) 50,01% nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym
A2 1.362.500 zwykłe na okaziciela 13,50% dopuszczone do obrotu na NC
B 935.000 zwykłe na okaziciela 9,27% dopuszczone do obrotu na NC
C 2.747.500 zwykłe na okaziciela 27,22% dopuszczone do obrotu na NC

Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 15.140.000 głosów.

 

Główni Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.

 Liczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitaleUdział w głosach
Edward Traka 5 047 500 10 095 000 50,01% 66,68%
Joanna Traka 1 446 003 1 446 003 14,33% 9,55%
Pozostali 3 598 997 3 598 997 35,66% 23,77%
SUMA 10 092 500 15 140 000 100% 100%