MENU

Grupa kapitałowa:

 

Struktura grupy kapitałowej Mera S.A.
Wyniki finansowe grupy kapitałowej Mera S.A. (w tysiącach złotych)
 2019 rok2020 rok2021 rok2022 rok2023 rok
Przychody 15 517 15 166 22 061 22 425 18 832
Zysk netto 423 185 1 481 402  61
Struktura kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej Mera składa się z 10.092.500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego:

SeriaLiczbaRodzaj akcjiUdział w kapitale zakładowymUwagi
A1 5.047.500 imienne uprzywilejowane co do głosu (2 do 1) 50,01% nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym
A2 1.362.500 zwykłe na okaziciela 13,50% dopuszczone do obrotu na NC
B 935.000 zwykłe na okaziciela 9,27% dopuszczone do obrotu na NC
C 2.747.500 zwykłe na okaziciela 27,22% dopuszczone do obrotu na NC

Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 15.140.000 głosów.

 

Główni Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.

 Liczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitaleUdział w głosach
Edward Traka 5 047 500 10 095 000 50,01% 66,68%
Marzena i Rafał Wesołowscy 960 000 960 000 9,51% 6,34%
T5 Spółka z o.o. 757 303 757 303 7,50% 5,002%
Pozostali 3 327 697 3 327 697 32,97% 21,978%
SUMA 10 092 500 15 140 000 100% 100%

Data debiutu 20.09.2007 rok.