MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2023-01-20
Numer raportu 2/2023
Temat Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
Źródło ebi

Zarząd MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim (dalej "Spółka", „Emitent”) informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 20 stycznia 2023 roku została zawarta umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nr 1/2023 Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2023 roku. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem Panem Arkadiuszem Lenarcikiem, wpisanym do rejestru biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 12129, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Lenarcik Audyt, zarejestrowaną pod adresem ul. Piastów 24/77, 40-868 Katowice, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3701.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

< Poprzedni     Następny >