MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2018-11-20
Numer raportu 11/2018
Temat Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.12.2018r. punktu 6) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz 7) „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki”, przekazuje w załączniku treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.

Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia §24.5.1.

dotychczasowa treść §24.5.1.

„24.5.1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu samodzielnie.”

proponowana treść §24.5.1.:

„§ 24.5.1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >