MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2018-10-30
Numer raportu 4/2018
Temat Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
Źródło espi

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki MERA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30.10.2018r. otrzymał zawiadomienie od Pana Rafała Wesołowskiego, iż wskutek otrzymania przez niego w dniach 10.09.2018-24.10.2018r. zwrotu pożyczki akcji w łącznej ilości 280.269 sztuk akcji, zwiększył się jego stan posiadania w kapitale zakładowym i udział powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MERA S.A.

Wyżej wymienione akcje stanowią 2,78% w kapitale zakładowym i upoważniają do 280.269 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MERA S.A. i stanowiących 1,85% ogólnej liczby głosów.

Przed ww. zmianą udziału:

− Marzena Wesołowska posiadała 115.513 akcji stanowiących 1,14% udziału w kapitale zakładowym, które upoważniały do 115.513 głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA SA, co stanowiło 0,76% ogólnej liczby głosów,

− Rafał Wesołowski posiadał 564.218 akcji stanowiących 5,59% udziału w kapitale zakładowym, które upoważniały do 564.218 głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA SA, co stanowiło 3,73% ogólnej liczby głosów,

− tj. łącznie posiadaliśmy 679.731 akcji stanowiących 6,74% udziału w kapitale zakładowym, które upoważniały do 679.731 głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA SA, co stanowiło, 4,49% ogólnej liczby głosów,

Po zmianie udziału:

− Marzena Wesołowska posiada 115.513 akcji stanowiących 1,14% udziału w kapitale zakładowym, które upoważniają do 115.513 głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA SA, co stanowi 0,76% ogólnej liczby głosów,

− Rafał Wesołowski posiada 844.487 akcji stanowiących 8,37% udziału w kapitale zakładowym, które upoważniają do 844.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA SA, co stanowi 5,58% ogólnej liczby głosów,

− tj. łącznie posiadamy 960.000 akcji stanowiących 9,51% udziału w kapitale zakładowym, które upoważniają do 960.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA SA, co stanowi 6,34% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Pan Rafał Wesołowski poinformował, że nie występują podmioty zależne od od nich, które posiadają akcje MERA SA. Poinformował również, że nie zawierali żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosów oraz, że nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy o ofercie.

< Poprzedni     Następny >