MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2016-07-14
Numer raportu 12/2016
Temat Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Źródło espi

Zarząd MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim (,,Emitent", „Spółka), informuje, że w związku z powzięciem podejrzenia o naruszeniu przez Spółkę obowiązku stosowania się do wprowadzonych w dniach 10 - 31 sierpnia 2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (,,Prezes URE"), zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059 ze zm., ,,Ustawa PE") wszczął z urzędu, postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia spółce kary pieniężnej.

Z przesłanego przez Prezesa URE zestawienia wynika, że przekroczenie dotyczyło tylko 15 godzin obowiązywania ograniczenia, które łącznie obejmowało okres 22 dni. Zarząd Spółki złoży w wyznaczonym terminie Prezesowi URE stosowne wyjaśnienia.

Podstawę decyzji o publikacji raportu bieżącego stanowi maksymalna wysokość kary pieniężnej, w związku z ewentualnym naruszeniem ograniczeń w poborze energii elektrycznej.

O podjęciu przez Prezesa URE decyzji w przedmiotowej sprawie, Zarząd Spółki poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

< Poprzedni     Następny >