MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2016-06-15
Numer raportu 9/2016
Temat Informacja o zbyciu akcji.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. (dalej „Spółka” „Emitent”) informuje, iż zbył posiadany pakiet akcji w kapitale zakładowym Spółki SITCONTEC POLSKA S.A. w Bolesławcu. W dniu 14 czerwca b. r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa sprzedaży 2.800.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki SITCONTEC POLSKA S.A. w Bolesławcu, o wartości nominalnej 0,10zł każda. Powyższe akcje stanowiły 24,2613% w kapitale zakładowym oraz uprawniały do 19,8849% w ogólnej liczbie głosów w spółce SITCONTEC POLSKA S.A. w Bolesławcu.
Powyższa umowa stanowi o zakończeniu i wyjściu z inwestycji w SITCONTEC POLSKA S.A. w Bolesławcu. Nabywcą jest osoba fizyczna, będąca jednym z założycieli SITCONTEC POLSKA S.A. w Bolesławcu. Powodem zbycia pakietu akcji jest odmienna wizja akcjonariuszy na temat kierunków rozwoju spółki.
Zarząd Emitenta informuje, iż po dokonanej analizie, szacuje, iż transakcja nie będzie miała znacznego wpływu na wyniki finansowe Grupy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >