MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2016-02-05
Numer raportu 2/2016
Temat Informacja o zmianie przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego w związku z emisją obligacji serii J.
Źródło ebi

Zarząd MERA SA w Lewinie Brzeskim (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w związku z dokonanym w dniu 27 grudnia 2015r. przedterminowym wykupem i umorzeniem 10.647 sztuk obligacji serii J (MER0616) o wartości nominalnej 1.000zł każda, o łącznej wartości nominalnej 10.647.000zł, oraz pozostawaniem w obrocie na rynku Catalyst 1.653 sztuk obligacji serii J (MER0616) o wartości nominalnej 1.000zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.653.000zł, działając na podstawie Pkt. 26 Warunków Emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu serii J:
1. na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 04.02.2016r. ustanowił zabezpieczenie obligacji serii J poprzez zdeponowanie na rachunku powierniczym prowadzonym przez PKO Bank Polski środków pieniężnych w kwocie stanowiącej równowartość wartości nominalnej obligacji powiększonej o kwotę odsetek należną za XI i XII okres odsetkowy, oszacowaną na podstawie odsetek wypłaconych za IX i X okres odsetkowy, tj. łącznie w kwocie 1.724.360 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt 00/100), przy jednoczesnym ustanowieniu nieodwołalnej dyspozycji przekazania przez bank środków pieniężnych na rachunek KDPW w dniu 26.06.2016r., celem dokonania Wykupu Obligacji w dniu 27.06.2016r.
2. działając za zgodą Administratora Hipoteki obligacji serii J (MER0616) dokonał wykreślenia hipoteki umownej w kwocie 13.975.615,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset piętnaście złotych), ustanowionej na zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii J (MER0616), na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00007121/5.

 

Załączniki:

  • Uchwała o ustanowieniu zabezpieczenia,
  • Oświadczenie banku o ustanowieniu zabezpieczenia,
  • Zmienione Warunki Emisji Obligacji serii J.

 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 5) Załącznika nr 4 Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

 

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >