MENU

Raporty bieżące:


2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2015-12-14
Numer raportu 16/2015
Temat Istotna informacja odnośnie przedterminowego wykupu obligacji.
Źródło ebi

Zarząd MERA SA w Lewinie Brzeskim (dalej „Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego z dnia 07 grudnia 2015r. informuje, iż w dniu 27 grudnia 2015r. (dalej „data wykupu”) zamierza dokonać przedterminowego wykupu obligacji serii J (MER0616). Spółka wyemitowała 12.300 sztuk obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000zł każda, o łącznej wartości nominalnej 12.300.000 zł, z pierwotnym terminem wykupu w dniu 27 czerwca 2016r. Zamiarem Emitenta jest wykupienie 100% obligacji.
W dacie wykupu Spółka dokona wykupu płacąc obligatariuszom za każdą obligację serii J zarejestrowaną w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW na 6 (sześć) dni roboczych przed datą wykupu, cenę nominalną powiększoną o należne odsetki naliczone do dnia daty wykupu (z wyłączeniem tego dnia).
Warunkiem przedterminowego wykupu obligacji w dacie wykupu jest złożenie przez obligatariusza oświadczenia o zgodzie na sprzedaż Emitentowi obligacji serii J celem ich umorzenia, które zarząd Emitenta przyjmuje od obligatariuszy do dnia 21 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

< Poprzedni     Następny >