MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2014-12-11
Numer raportu 38/2014
Temat Skup akcji własnych.
Źródło ebi

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 12/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, Zarząd MERA S.A. ("Spółka") informuje, iż realizując program skupu akcji własnych, stosownie do upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2012r., Spółka w ramach skupu w dniu 09 grudnia 2014 roku nabyła na rynku NewConnect 3000 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 3000 zł po średniej cenie jednostkowej 1,75 zł/szt. Nabycie nastąpiło w alternatywnym systemie obrotu w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 3000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0297% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0198% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 4870 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,0780% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,0520% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

< Poprzedni     Następny >