MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2014-09-29
Numer raportu 29/2014
Temat Skup akcji własnych.
Źródło ebi

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 12/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, Zarząd MERA S.A. ("Spółka") informuje, iż realizując program skupu akcji własnych, stosownie do upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2012r., Spółka w ramach skupu w dniu 26 września 2014 roku nabyła na rynku NewConnect 240 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 240 zł po średniej cenie jednostkowej 2,23 zł/szt. Nabycie nastąpiło w alternatywnym systemie obrotu w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 240 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0024% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0016% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 3020 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,0300% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,0200% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt. 17 i § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

< Poprzedni     Następny >