MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2014-05-22
Numer raportu 6/2014
Temat Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Emitenta aportem do spółki zależnej LB PARK Sp. z o.o.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o podpisaniu w dniu 21 maja 2014 r. aktów notarialnych dotyczących podniesienia kapitału zakładowego i objęcia nowych udziałów w spółce LB PARK Sp. z o. o. poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo działu nieruchomości komercyjnych o wartości 6738418,20 zł. netto, na który składały się składniki niematerialne i materialne, w tym m.in.: nieruchomości, ruchomości w postaci sprzętu komputerowego i mebli biurowych, prawa i zobowiązania wynikające z umów na wynajem powierzchni komercyjnych, prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę z pracownikami działu, zobowiązania z tytułu umów na obsługę nieruchomości komercyjnych jak i zobowiązania finansowe. W wyniku transakcji przeniesiono aktywa o wartości 12908073,59 zł. Udział Emitenta jako wspólnika w spółce zależnej nie zmienił się i nadal wynosi 100%.

Jednocześnie Emitent informuje, że w najbliższych dniach złoży wniosek w odpowiednim sądzie o zarejestrowanie niniejszego podwyższenia kapitału. Opisany powyżej aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej stanowi realizację Uchwały nr 17/06/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 28.06.2013r. Przedmiotowa transakcja stanowi etap reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej MERA, polegającej na utworzeniu sieci spółek o jednolitym profilu działalności. W ocenie Zarządu, tak uporządkowana struktura Grupy MERA spowoduje przejrzystość wyników wypracowywanych w ramach poszczególnych linii biznesowych, a jednocześnie zoptymalizuje działalność Grupy.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >