MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-08-20
Numer raportu 23/2013
Temat Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii J MERA S.A.
Źródło ebi

W związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji serii J, o których emisji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2013, Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 19.06.2013 r. (rozpoczęcie), 16.07.2013 r. (zakończenie).
 2. Daty przydziału instrumentów finansowych: 16.07.2013 r.
 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: nie więcej niż 12.300 obligacji serii J.
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła.
 5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Objętych zostało 12.300 (dwanaście tysięcy trzysta) obligacji serii J, o łącznej wartości nominalnej 12.300.000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) złotych.
 6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): obligacje serii J obejmowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1000 (jeden tysiąc) złotych.
 7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja obligacji serii J została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia obligacji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Zapisy złożyły: 14 osób fizycznych i 9 osób prawnych.
 8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Obligacje serii J przydzielono 9 osobom prawnym i 14 osobom fizycznym.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
  1. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty -276.750 zł (rozliczane w okresie na jaki zostały objęte obligacje, miesięczna rata księgowana w koszty finansowe dotyczące kosztów emisji obligacji, w Sprawozdaniu Finansowym ujmowane jako koszty finansowe)
  2. Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,
  3. Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 20.000 zł (rozliczane w okresie na jaki zostały objęte obligacje, miesięczna rata księgowana w koszty finansowe dotyczące kosztów emisji obligacji, w Sprawozdaniu Finansowym ujmowane jako koszty finansowe)
  4. Promocja oferty - 0 zł.

  Podstawa prawna: §4 pkt 1 Załącznika Nr 3 w związku z § 3 ust. 2 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

< Poprzedni     Następny >