MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-07-31
Numer raportu 19/2013
Temat Przedterminowy wykup obligacji serii C.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 lipca 2013 roku dokonał wykupu przedterminowego obligacji na okaziciela zabezpieczonych serii C w ilości 4.800 sztuk, wyemitowanych po cenie emisyjnej jednej obligacji równej jej wartości nominalnej wynoszącej 1000 PLN (jeden tysiąc) i łącznej wartości nominalnej 4.800.000,00 PLN (cztery miliony osiemset tysięcy).


Wykup obligacji nastąpił w celu umorzenia.

Dom Maklerki BPS SA dokonał odpowiedniego zapisu w Ewidencji.

Zarząd Spółki dokonał umorzenia obligacji i złożył stosowne oświadczenie o wykreślenie hipoteki zabezpieczającej emisję obligacji.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

< Poprzedni     Następny >