MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-07-17
Numer raportu 18/2013
Temat Emisja Obligacji.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka" "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 16 lipca 2013 roku w wyniku uplasowania niepublicznej emisji obligacji serii J ("Obligacje"), dokonał przydziału 12.300 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda.


Rodzaj emitowanych Obligacji - na okaziciela.

Termin wykupu Obligacji - 27.06.2016r.

Wielkość emisji - 12.300.000,00 zł.

Cel emisji - refinansowanie zadłużenia i obniżenie kosztów odsetkowych zadłużenia.

Wartość nominalna Obligacji - 1000,00 zł,

Cena emisyjna Obligacji - 1000,00 zł.

Oprocentowanie - naliczane kwartalnie według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M + marża dla inwestorów.

Zabezpieczenie - hipoteka na nieruchomości.


Obligacje serii J nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

Emisja przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa prawna: §3 ust.1 i ust.2 pkt. 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >