MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-06-07
Numer raportu 11/2013
Temat Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2013 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Z uwagi na powyższe Zarząd MERA S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r.
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r.
  4. rozporządzenie zyskiem Spółki za 2012r.
  5. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2012r.
  6. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2012r.
  7. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.,
  8. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej,
  9. wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta - www.mera.pl . Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >