MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-08-16
Numer raportu 22/2012
Temat Korekta raportu okresowego za II kwartał 2012 roku.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2012 roku nr 20/2012 opublikowanego w dniu 14.08.2012 r.

W wyniku omyłki pisarskiej został błędnie wskazany udział w głosach na WZA spółki KLON S.A. w Nowej Świętej. W raporcie widniał zapis:


"Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ - 61,08%"

Winno być

"Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ - 58,80"


Ponadto raport uzupełniony został o strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień 14.08.2012 roku. Wstawiony zpis brzmi:

"Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia raportu za II kwartał 2012 roku, wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami MERA S.A. posiadającymi co najmniej 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

 1. Edward Traka
  • Liczba akcji 5 047 500
  • Liczba głosów 10 095 000
  • Udział w kapitale 50,01%
  • Udział w głosach 66,68%
 1. Joanna Traka
  • Liczba akcji 1 446 003
  • Liczba głosów 1 446 003
  • Udział w kapitale 14,33%
  • Udział w głosach 9,55%

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 1) i ust. 4.1. pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >