MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-08-14
Numer raportu 21/2012
Temat Rejestracja zmian Statutu Spółki.
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian w treści Statutu Emitenta, dokonanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2012 roku.


Zarząd wskazuje, iż zmianie uległa treść następujących paragrafów:


w § 7 ust. 1 dodano dodatkowe punkty w brzmieniu:


"94.sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,

95. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD.47.30.Z,

96. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD. 47.78.Z,

97. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z"


oraz zmieniono brzmienie treści §8b ust. 1:


"§8b.1 W terminie do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) (kapitał docelowy)."


Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający jego zmiany, został dołączony do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >