MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-06-06
Numer raportu 12/2012
Temat Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Źródło ebi

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd MERA S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęło żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych (pkt 6 litera l) w zmienionym porządku obrad).

Z uwagi na powyższe Zarząd MERA S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011r.
  4. rozporządzenie zyskiem Spółki za 2011r.
  5. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2011r.
  6. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2011r.
  7. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.
  8. rozporządzenia zyskiem z 2008r.,
  9. zmian Statutu Spółki,
  10. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  11. określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia,
  12. wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta - www.mera.pl .

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >