MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-06-01
Numer raportu 10/2012
Temat Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2012 r. punktu 6i) "Zmiana Statutu Spółki" oraz 6j) "Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statut Spółki", przekazuje w załączniku treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.

Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na:


dodaniu w § 7 ust. 1 dodatkowych punktów w brzmieniu:


"94.sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,

95. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD.47.30.Z,

96. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD. 47.78.Z,

97. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z"


oraz zmianie brzmienia treści § 8b ust. 1. Statutu Spółki:


dotychczasowa treść §8b.1 Statutu Spółki:

§8b.1 W terminie do dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku (30.04.2012 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) (kapitał docelowy).

proponowana treść §8b ust. 1 Statutu Spółki:

§8b.1 W terminie do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) (kapitał docelowy).Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Zarząd MERA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2012r. zakończył proces wykupu obligacji zamiennych na okaziciela serii D na łączną kwotę 3.000.000 zł. Obligacje zamienne na akcje były obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi, o wartości nominalnej 100 zł każda, i cenie konwersji określonej na 5 zł. W związku z brakiem złożenia wniosków przez zainteresowane osoby obligacje nie zostały skonwertowane na akcje.

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >