MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-05-23
Numer raportu 9/2012
Temat Informacja od spółki zależnej SITCONTEC POLSKA S.A. z siedzibą w Bolesławcu.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. powziął informację na temat spółki zależnej - SITCONTEC POLSKA S.A. z siedzibą w Bolesławcu, że w dniu 11.05.2012r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - SITCONTEC POLSKA Spółka Akcyjna.

Spółka ta powstała w wyniku przekształcenia Spółki zależnej SITCONTEC POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie jest wstępem do pozyskania nowych kapitałów do Spółki, co umożliwi dynamiczny i długotrwały jej rozwój.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu Zarząd MERA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2012r. zakończył proces wykupu obligacji zamiennych na okaziciela serii D na łączną kwotę 3.000.000 zł. Obligacje zamienne na akcje były obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi, o wartości nominalnej 100 zł każda, i cenie konwersji określonej na 5 zł. W związku z brakiem złożenia wniosków przez zainteresowane osoby obligacje nie zostały skonwertowane na akcje.

< Poprzedni     Następny >