MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-02-14
Numer raportu 4/2012
Temat Informacja o wynikach finansowych Mera S.A. za 2011 rok - weryfikacja prognozy.
Źródło ebi

W związku z faktem, iż niezaudytowany zysk netto Emitenta za rok 2011 jest niższy o ponad 20% w stosunku do skorygowanej prognozy finansowej przekazanej raportem bieżącym nr 33/2011 z dnia 14 listopada 2011 r., Zarząd Mera S.A. aktualizuje informację dotyczącą przewidywanych wyników finansowych:

Przedstawiona w raporcie bieżącym prognoza na 2011 rok przewidywała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 40,0 mln zł oraz zysk netto w kwocie 3,0 mln zł.

Aktualny szacunek wyników za 2011 rok przewiduje przychody ze sprzedaży w wysokości 42,5 mln zł oraz zysk netto w kwocie 2,2 mln zł.

Wyższy od prognozowanego poziom przychodów ze sprzedaży jest efektem lepszych od zakładanych wyników sprzedażowych wszystkich spółek z grupy w grudniu ubiegłego roku.

Wysokość wyniku finansowego poniżej prognozy Emitenta jest efektem zdarzeń makroekonomicznych oraz jednorazowych zdarzeń wpływających na koszty finansowe, które w znaczny, niekorzystny sposób odbiły się na wyniku, a których Zarząd nie przewidywał wcześniej, w tym:

  • dalsze osłabienie PLN w stosunku EUR, co przełożyło się na wzrost ujemnych różnic kursowych,
  • wystąpienie jednorazowych kosztów finansowych spowodowanych operacją konwersji obligacji na niżej oprocentowany kredyt (wcześniejszy wykup oraz prowizje bankowe),
  • aktualizacja wartości aktywów finansowych, w postaci pakietów posiadanych akcji Klon S.A. i Teliani Valley S.A.

Łączny koszt tych zdarzeń, których charakter traktowany jest jako jednorazowy i niepowtarzalny wyniósł 2,1 mln zł.

Powyższe szacunkowe wyniki finansowe nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta, zostały opracowane w oparciu o wyniki Emitenta po czterech kwartałach roku 2011.

Podstawa prawna: § 3 ust. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >