MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-04-11
Numer raportu 8/2011
Temat Prognozy finansowe Grupy MERA S.A. na rok 2011.
Źródło ebi

Zarząd Grupy MERA S.A. informuje, iż przygotował prognozy przychodów na rok 2011.

Przygotowując prognozy przychodów, wzięto pod uwagę historyczne wyniki finansowe w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym Spółki, analizę popytu na produkty i usługi realizowane przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MERA S.A. oraz zdarzenia mające miejsce w I kwartale 2011 r.

Założenia do prognoz zależne od Emitenta

Przychody ustalono w oparciu o następujące czynniki:

  • Zdolności produkcyjne spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MERA S.A. w latach poprzednich oraz od b. r.,
  • Zdolności komercjalizacji nieruchomości ujętych w aktywach Grupy Kapitałowej MERA S.A.
  • Zapotrzebowanie na usługi w zakresie wynajmu powierzchni handlowej skomercjalizowanych nieruchomości ujętych w aktywach Grupy Kapitałowej MERA S.A.,
  • Podpisane umowy handlowe i planowane kontrakty,

Prognoza finansowa zakłada przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku 2011 wyniosą ponad 40 mln zł. przy przychodach za 2010 r. na poziomie nieznacznie ponad 30 mln zł.

Emitent podtrzymuje prognozy finansowe w zakresie wyniku finansowego na poziomie 5,3 mln zł. w roku 2011.

W ocenie Zarządu przedstawione dane liczbowe zostały zaprezentowane zgodnie z polityką rachunkowości MERA S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryku NewConnect"

< Poprzedni     Następny >