MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-11-14
Numer raportu 33/2011
Temat Korekta prognozy wyniku finansowego na rok 2011.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. dokonuje korekty prognozy finansowej opublikowanej raportem bieżącym nr 12/2010 z dnia 18 maja 2010 r.

Przedstawiona prognoza przewidywała zysku netto w kwocie 5.200.000 zł.

Powodem dokonania korekty jest wystąpienie zdarzeń makroekonomicznych, które w znaczny sposób odbiły się niekorzystnie na kosztach finansowych, a których Zarząd nie był w stanie przewidzieć. Około 35% przychodów grupy pochodzi ze sprzedaży eksportowej. W związku w powyższym w znacznej części akcja kredytowa Grupy jest denominowana w tej walucie. Takie finansowanie z jednej strony pozwala zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku rentowności produkcji w dłuższym okresie, jak i znacznie obniżyć koszty finansowe z nim związane. Niestety w przypadku drastycznej przeceny waluty polskiej (11%) w krótkim okresie (w trakcie III kwartału) i konieczności wyceny zobowiązań po tym kursie odniosło to ujemny wpływ na wynik netto grupy - obniżenie o ponad 1,5 mln zł. (ujemne różnice kursowe). Podsumowując powyższe w przyszłych okresach zarówno utrzymanie się kursów na podobnym poziomie, jak osłabienie EUR będzie miało korzystny wpływ na wynik (w przypadku osłabienia się EUR ujawnią się dodatnie różnice kursowe w przypadku dalszego umacniania się EUR będą rosły marże na sprzedaży).

Na podstawie analizy aktualnego stanu zaawansowania prac Spółki oraz przewidywań dotyczących najbliższej przyszłości Zarząd utrzymuje prognozę w zakresie przychodów ze sprzedaży i koryguje prognozę zysku netto:

Przychody ze sprzedaży: 40.000.000 zł,

Zysk netto: 3.000.000 zł.


Podstawa prawna: Par. 3, pkt 2), ppkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

< Poprzedni     Następny >