MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2010-08-03
Numer raportu 19/2010
Temat Emisja obligacji serii C.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 02 sierpnia 2010 roku wpłynęły na rachunek środki pieniężne z zakończonej sukcesem emisji obligacji serii C Spółki, której wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych. Emisję przeprowadzał Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Grupy.

Rodzaj emitowanych obligacji: na okaziciela, z kuponem odsetkowym, o zmiennym oprocentowaniu.

Wielkość emisji - 4800 szt. obligacji.

Wartość nominalna obligacji jest równa 1.000,00 zł, cena emisyjna wynosi 1.000,00 zł.

Warunki wykupu obligacji - w dniu 31 stycznia 2014 roku Spółka wypłaci Obligatariuszom za każdą Obligację Serii C kwotę równą jej wartości nominalnej, wynoszącej 1.000,00 zł.

Warunki wypłaty oprocentowania: Odsetki będą naliczane kwartalnie według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M + 4% i płatne w dniach wypłaty odsetek.

Obligacje są zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach stanowiących własność Spółki.

Obligacje serii C nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

< Poprzedni     Następny >