MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2010-04-22
Numer raportu 10/2010
Temat Zakończenie emisji obligacji zamiennych.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. (Emitent) informuje, że dokonał przydziału obligacji zamiennych na łączną kwotę 3.000.000 zł. Obligacje zamienne na akcje są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi, o cenie konwersji określonej na 5 zł. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2010 Emitent wskazuje, że z powyższej kwoty 2.005.000 zł zostało objęte na zasadzie kompensaty przez posiadaczy obligacji zwykłych, wyemitowanych przez Spółkę w 2009 r. W związku z powyższym, ww. emisja obligacji zwykłych została wykupiona przed terminem, a na dzień dzisiejszy łączna kwota wyemitowanych przez Spółkę obligacji i pozyskanych środków wynosi 3.000.000 zł. Zakończona sukcesem emisja obligacji prowadzona była w trybie oferty prywatnej; doradcą Emitenta była spółka INVESTcon GROUP S.A. z Poznania. W chwili obecnej Emitent rozpoczyna działania mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu na ASO Catalyst.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

< Poprzedni     Następny >