MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2009-06-08
Numer raportu 14/2009
Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MERA SCHODY S.A.
Źródło ebi

Zarząd Mera Schody Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego 3, 49-340 Lewin Brzeski, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000277483, działając na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 1/03/05/2009 z dnia 15 maja 2009r. i uchwały Zarządu Spółki Nr 3/05/2009 z dnia 29 maja 2009r. oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Sikorskiego 3 w Lewinie Brzeskim, 49-340 Lewin Brzeski, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2008r.,
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie udzielenia zgody na sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości od 2008r.,
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2008r.,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r., a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2008r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2008r.,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008r.,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r.,
  3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.,
  4. rozporządzenia zyskiem Spółki za 2008r.,
 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MERA SCHODY Spółka Akcyjna w Lewinie Brzeskim, ul. Sikorskiego 3, sekretariat, w dniach od 16.06.2009 r. do 22.06.2009 r. w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczona przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >