MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-06-02
Numer raportu 18/2008
Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA SCHODY S.A.
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim, przy ul. Sikorskiego 3, 49-340 Lewin Brzeski, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000277483 (Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 12 maja 2008 r. oraz art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24.06.2008 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Sikorskiego 3 w Lewinie Brzeskim, 49-340 Lewin Brzeski, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.
 8. Rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok;
  3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku;
  4. rozporządzenia zyskiem Spółki za 2007 rok;
  5. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
  6. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MERA SCHODY Spółka Akcyjna w Lewinie Brzeskim, ul. Sikorskiego 3, sekretariat, w dniach od 09.06.2008r. do 13.06.2008r. w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 412 k.s.h., akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >