MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-02-08
Numer raportu 4/2008
Temat Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim zwołanego na dzień 18.02.2008 r.
Źródło ebi

Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. zwołanego na dzień 18.02.2008 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim wybiera Panią/Pana ............. na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. zwołanego na dzień 18.02.2008r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad "§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. zwołanego na dzień 18.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej "§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. zwołanego na dzień 18.02.2008 r. w sprawie odwołania Roberta Traka ze składu Rady Nadzorczej."§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odwołać Roberta Traka z funkcji członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia".

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. zwołanego na dzień 18.02.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. "§1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać ...................... na członka Rady Nadzorczej MERA SCHODY S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia".

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. zwołanego na dzień 18.02.2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki."§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany punktu 10) § 16.2 Statutu Spółki o treści: "10) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia i Rady", który uzyskuje następujące brzmienie "10) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia". § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje niniejszym do Statutu Spółki § 18.4 w brzmieniu "Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę" § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >