MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-01-25
Numer raportu 2/2008
Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA SCHODY S.A.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim na podstawie uchwały Zarządu z dnia 07.01.2008 r., art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 18.02.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Sikorskiego 3 w Lewinie Brzeskim, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projektowane zmiany Statutu dotyczą zmiany punktu 10) § 16.2 o treści: "10) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia i Rady", który uzyska następujące brzmienie "10) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia" i dodania § 18.4 w brzmieniu "Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę". Zarząd MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MERA SCHODY Spółka Akcyjna w Lewinie Brzeskim, ul. Sikorskiego 3, sekretariat, w dniach od 04.02.2008r. do 08.02.2008r. w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >