MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-12-14
Numer raportu 11/2007
Temat Zawarcie znaczącej umowy.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2007 roku Emitent uruchomił środki finansowe z tytułu zawartej umowy pożyczki hipotecznej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Operacyjny w Opolu. Kwota pożyczki wynosi 554400,55 EUR. Okres spłaty pożyczki wynosi 180 miesięcy. Przedmiotowa pożyczka została zawarta w celu zapewnienia Emitentowi stabilnego finansowania kapitałem obcym oraz spłaty droższego finansowania zaciągniętego uprzednio na potrzeby zwiększania aktywów obrotowych. Zabezpieczenia pożyczki stanowią:

  1. hipoteka zwykła oraz kaucyjna na części posiadanych nieruchomości jako zabezpieczenie pożyczki oraz należności ubocznych, w tym kosztów, prowizji i odsetek, wynikających z zawartej umowy kredytowej,
  2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota uruchomionej pożyczki,
  3. weksel in blanco z wystawienia Emitenta,
  4. oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

< Poprzedni     Następny >