MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-11-06
Numer raportu 10/2007
Temat Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji MERA SCHODY SA.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. informuje, że w dniu 05 listopada 2007 roku otrzymał zawiadomienie od Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A., iż w wyniku zbycia w dniach 23-26 października 2007 r. przez Wrocławski Dom Maklerski S.A. (w ramach usługi asset management) 174.532 akcji Mera Schody S.A., Wrocławski Dom Maklerski S.A. stał się posiadaczem akcji Mera Schody S.A. (na rachunek własny oraz na rachunek klientów w ramach usługi asset management) w łącznej liczbie 687.065 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji.

Wrocławski Dom Maklerski S.A. (na rachunek własny oraz na rachunek klientów w ramach usługi asset management) przed wyżej wskazanymi transakcjami posiadał łącznie 861.597 (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Mera Schody S.A. uprawniających do wykonywania 861.597 (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Mera Schody S.A., co stanowiło 8,53% udziału w kapitale zakładowym i 5,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mera Schody S.A.

Wrocławski Dom Maklerski S.A. (na rachunek własny oraz na rachunek klientów w ramach usługi asset management) po wyżej wskazanych transakcjach posiada łącznie 687.065 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji Mera Schody S.A. uprawniających do wykonywania 687.065 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Mera Schody S.A., co stanowi 6,81% udziału w kapitale zakładowym i 4,54% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mera Schody S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

< Poprzedni     Następny >