MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-10-17
Numer raportu 8/2007
Temat Przekroczenie przez osobę fizyczną 5 % progu w kapitale zakładowym.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. informuje, że w dniu 16 października 2007 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Rafała Wesołowskiego, iż w wyniku transakcji zakupu akcji Spółki MERA SCHODY S.A. z dnia 10.10.2007r. na rynku New Connect Pan Rafał Wesołowski stał się posiadaczem 507484 akcji Emitenta, co stanowi 5,03% kapitału zakładowego Spółki, i z których przysługuje prawo 507484 głosów, co stanowi 3,35% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przed dokonaniem w/w transakcji Pan Rafał Wesołowski był posiadaczem 481000 akcji Spółki MERA SCHODY S.A., co stanowiło 4,77% kapitału zakładowego Spółki, z których przysługiwało mu prawo wykonania 481000 głosów, co stanowiło 3,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

< Poprzedni     Następny >