MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-09-12
Numer raportu 3/2007
Temat Zakończona subskrypcja akcji serii C w ofercie prywatnej Spółki MERA SCHODY S.A.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca 2007 roku zakończyła się subskrypcja prywatna akcji serii C nowej emisji Spółki MERA SCHODY S.A., rozpoczęta 16 lipca 2007 r. Przydział akcji został dokonany 19 lipca 2007 roku. Oferta obejmowała 2 747 500 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 5 złotych za akcję. W ofercie prywatnej akcje Spółki MERA SCHODY S.A. serii C nabyło 43 inwestorów. Poniesione do tej pory przez Spółkę MERA SCHODY S.A. koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej wyniosły blisko 596,5 tys. zł. Koszt wynagrodzenia Wrocławskiego Domu Maklerskiego SA z tytułu przeprowadzenia sprzedaży akcji serii C wyniósł 92,3% poniesionych kosztów, koszt związany z przygotowaniem dokumentu informacyjnego blisko 5%, koszt związany z przygotowaniem i promocją oferty blisko 2,7%. Większość z wymienionych kosztów zostanie rozliczona przez spółkę jako koszty emisji, które pomniejszą agio będące nadwyżką ceny emisyjnej nad cenę nominalną.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §4 ust. 1.

< Poprzedni     Następny >